Stadgar för Yamaha XS Triple Club - Sverige


Föreningen stiftades den 13 Augusti 2005.


Föreningens mål
 

• Föreningen skall främja och tillvarata intresset för teknik, historik, ägande, bibehållande och vårdande av Yamaha XS750 och Yamaha XS850 (1976-1981)
• Föreningen skall främja allmänintresset för X750/850 och verka för ökat värde på lång sikt.
• Föreningens skall lokalisera och samordna inköp av reservdelar och tillbehör.
• Föreningen skall främja utbyte mellan medlemmar
• Föreningen skall verka för förmånliga försäkringsvillkor
• Föreningen skall utge matrikel
 

§ 1 Medlemskap
Ansökan till medlemskap kan göras av var och en som äger verkligt intresse för Yamaha XS750/850 och är beredd att verka i klubbens anda. Styrelsen beslutar om medlemskap skall medges. Styrelsens beslut kan inte överklagas. Person som gjort Yamaha XS Trippel Klubben synnerliga tjänster, eller på annat sätt gagnat föreningen, kan vid föreningens årsmöte väljas till hedersmedlem.

§ 2 Utträde
Medlem som vill utträda ur Föreningen skall skriftligen, anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat Föreningen. Inbetalde avgifter återbetalas inte. Medlem som inte har betalat sin årsavgift vid angivet datum får en skriftlig uppmaning att betala. Medlem som efter utgången respittid inte har betalat föreskriven avgift anses ha begärt utträde ur Föreningen.

§ 3 Uteslutning

Medlem kan inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till Föreningen, motarbetat Föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen. Beslut angående uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen till uteslutning redovisas i brev till medlemmen samt skälen skall protokollföras. Detta skall inom tre dagar för beslutet avsändas till den uteslutne rekommenderat brev.

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter

• Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• Skall följa Föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Föreningen.
• Har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen.
• Har rätt att närvara samt yttra sig på styrelsemöten, dock ej rösträtt.

§ 5 Medlemsavgift

Årsmötet fastställer datum då årsavgift senast skall vara bokförd.
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.

§ 6 Kommunikation

Föreningen sköter all kommunikation med medlemmarna via e-post och föreningens forum. Ingen annan metod kommer att användas. Om medlem saknar e-post erbjuder klubben sådan kostnadsfritt via föreningens egen domän. Denna e-post får fritt nyttjas av medlemmen.

§ 7 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Vidare skall styrelsen särskilt verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen skall planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. Styrelsen ansvarar för och förvaltar föreningens medel samt förbereder årsmötet. Ett av styrelsen viktigaste uppdrag är att engagera och aktivera medlemmarna i olika aktiviteter.

§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan även ha en eller flera ordinarie ledamöter, såsom webbmaster, shopansvarig, o.s.v. om årsmötet beslutar om detta. Föreningen skall ha en (1) revisor samt en (1) revisorsuppleant. Dessa behöver inte vara medlemmar av föreningen

§ 9 Styrelsens ledamöter

Styrelseledamöter väljs på Årsmötet av föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång fördelar styrelsen dennes arbetsuppgifter mellan sig till nästföljande Årsmöte.

§ 10 Teckningsrätt

Föreningen tecknas av Ordföranden och kassören var för sig.

§ 11 Styrelsens sammanträdande

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. Vid ordinarie styrelsemöte äger varje medlem rätt att närvara samt yttra sig. Medlem har dock inte rösträtt vid styrelsesammanträden.

§ 12 Styrelseledamöternas uppgifter

Ordföranden:
är Föreningens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar samt att övriga regler och beslut efterlevs.
Sekreteraren:
Skall förbereda Styrelsens sammanträden och Föreningens möten:
Skall föra protokoll över Styrelsens sammanträden:
Skall årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för Föreningen.
Kassören:
Skall se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter:
Skall sköta in och utbetalningar för Föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa:
Skall svara för Föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över Föreningens räkenskaper:
Skall årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
Skall upprätthålla medlemsmatrikeln.

§ 13 Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

§ 14 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna Föreningens räkenskaper, årsmötes - och styrelseprotokoll, och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär samt när det gäller förvaltningen för det senaste räkenskapsåret senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

§ 15 Möten och medlemsinformation

Med föreningen hålls årsmöte inom sex månader från verksamhetsårets utgång och möten därutöver när så anses påkallat, jämför 19 §. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna minst en månad före mötet. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§ 16 Rösträtt

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till Föreningen och under året fyller lägst 16 år samt hedersmedlem har rösträtt på årsmöte. Röstning får endast ske av närvarande medlem. Röstning genom fullmakt eller på annat sätt är inte tillåtet. Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

§ 17 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet. Ett minimum är dock att mötet skall ha en ordförande, en sekreterare och en protokolljusterare.

§ 18 Årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. Dessa får inte vara sittande ordförande resp. sittande sekreterare.
Ordföranden för årsmötet behöver inte vara medlem i föreningen.
5. Val av en justerare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt två rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Val av
a) Styrelsens ordförande för en tid av ett år
b) Styrelsens sekreterare för en tid av två år
c) Styrelsens kassör för en tid av två
d) Övriga ledamöter för en tid av ett år
d) en revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.
10. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen.
11. Behandling av förslag som inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem. För att kunna tas upp till behandling och beslut skall förslag vara inlämnat senast två veckor före mötet. Förslag som avser stadgeändring eller upplösning av Föreningen skall dock vara inlämnade senast två månader före mötet
12. Information om årets kommande evenemang
13. Övriga frågor.
14. Mötets avslutande.

§ 19 Extra möte

Extra möte kan sammankallas av ordföranden, av 2/3 av styrelsens ledamöter eller av minst en tiondel av medlemmarna,
dock minst fem.

§ 20 Rösträtt på extra möte

Om rösträtt på extra möte och om beslutmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 15 och § 16.

§ 21 Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation eller efter votering om sådan begärs. Votering kan vara sluten eller öppen. Beslut avgörs vid omröstning av alla frågor genom enkel majoritet. Dock ej omröstning vid stadgeändring eller föreningens upplösande, se § 22. Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör sittande ordförande. Beslut bekräftas genom klubbslag

§ 22 Stadgeändringar och upplösning av föreningen

Endast årsmöte eller extra möte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådana fall krävs att minst 3/4 av antalet givna röster biträder beslutet.

§ 23 Tillgångarnas vid upplösning

Vid beslut om upplösning skall föreningens tillgångar skänkas till annan Yamaha XS750/850 förening eller verksamhet. T.ex. likartad förening i annat land.

 


Stadgarna antagna vid konstituerande årsmöte den 13:e Augusti 2005
reviderade vid årsmötet den 17:e juni 2006 och årsmötet den 26:e maj 2007.

Ladda ner stadgarna i pdf-format

replica watches
chanel replica
chanel replica sale
chanel replica sale
fake rolex sale